10750236_925719150773389_7090302698493222191_o.jpg

Charakteristika školy a jej zameranie

Súkromná materská škola Mamajáčik, ďalej ako SMŠ je jednotriedna materská škola poskytujúca komplex kvalitných aktivít pre deti od 2,5 do 6 rokov. Trieda je delená do dvoch herní (tried), ktoré na seba plynule nadväzujú, čím ponúkajú priestor pre edukačné činnosti v skupinách s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti detí. Edukačný proces prebieha v heterogénnej zmiešanej skupine detí. Denná prevádzka materskej školy sa uskutočňuje od 7:00 hod. do 17:30 hod.

Zameranie SMŠ je inšpirované humanisticko-tvorivými koncepciami výchovy a vzdelávania a rešpektované štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie ISCED0. Je orientované na dieťa, v snahe vychovať z neho plnohodnotnú osobnosť všestranne a harmonicky sa rozvíjajúcu podľa všeobecného ideálu výchovy a vzdelávania, a to: vychovať dobrého (čestného, morálneho, charakterného), múdreho (vzdelaného, tvorivého), aktívneho (samostatného, pracovitého, iniciatívneho), šťastného (vyrovnaného, zdravého), zodpovedného (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človeka. (Milénium 2002). SMŠ má snahu vytvárať pevné základy celoživotného vzdelávania, schopnosti aktívneho začlenenia do života spoločnosti ako všestranná, emocionálne stabilná, zdravá osobnosť.

Vďaka podmienkam a vybavenosti sa škola prioritne zameriava na fyzické a duševné zdravie detí v zdravotnom programe, a to funkčnými plánovitými a cielenými aktivitami nie len v detskom vodnom svete a vlastnej telocvični za spoluúčasti zabezpečovania kvalitnej a pestrej výživy a biologicky vyváženej stravy pripravovanej vo vlastnej kuchyni.

Edukačný proces v SMŠ poskytuje tiež anglický program so systematickou výučbou Anglického jazyka podporujúcim spôsobilosť detí komunikovať v materinskom jazyku a jednom cudzom jazyku, čo sa uskutočňuje výberom tvorivých netradičných a v prvom rade zážitkových metód pri výučbe.

SMŠ rešpektuje aj národnostné, kultúrne a sociálne odlišnosti rodín, čo je prirodzenou súčasťou pozitívneho prístupu orientovaného na dieťa, čím sa v plnej miere uplatňuje multikultúrna výchova nielen v rámci prierezovej témy, ale ako súčasť každodennej edukačnej reality. Týmto sa deti prostredníctvom multikultúrnej interakcie učia spontánne reagovať na cudzí jazyk a využívať ho aj v hrách a každodenných situáciách.

SMŠ pripravuje detí na primárne vzdelávanie pri rozvoji všetkých oblasti kompetencií, ktoré sú súčasťou profilu absolventa.

Víziou školy je:

  • Byť školou otvorenou - pre deti, rodičov, odborníkov na výchovu a vzdelávanie, verejnosť, a to obsahom ponúkaného vzdelávania, formou komunikácie, ponukou aktivít, podujatí.
  • Byť školou modernou - v atraktívnom novom prostredí s využívaním nových inovačných a edukačných metód, technológií, počítačov, internetu
  • Byť školou zdravého životného štýlu - cez zdravotný program, spoločné akcie s rodičmi, výstavky, besedy.
  • Byť školou demokratických prístupov - rešpektujúcich každé dieťa, každého rodiča, každého zamestnanca.

Motto:

"Nezabúdajme, že kvalitná výchova detí je podmienená výchovou samých seba.“
Zriaďovateľka - Eva Kleinová

Galéria:

treasure box

Kontakt:

e-mail: sms.mamajacik(@)gmail.com
Telefón: +421 915 872 712